GDPR

Ochrana osobních údajů

Dodavatel se zavazuje veškeré osobní údaje odběratele, které od něj získal, zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Odběratel souhlasí s tím, že dodavatel bude zpracovávat jeho osobní údaje. Odběratel zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje budou předávány třetím osobám, a to vždy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků v souladu s GDPR
Klarabila.cz  považuje ochranu soukromí a ochranu (osobních) dat za velmi významnou a proto vydává tyto Zásady
zpracování osobních údajů zákazníků (případně potencionálních zákazníků)  (dále jen „Zásady”) jejichž cílem
je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje klarabila.cz zpracovává při poskytování služeb  a při návštěvách
internetových stránek  (a ne tedy pouze hostovaných pro třetí strany – zákazníky ) a
kontaktech s potenciálními nebo současnými zákazníky. Součástí těchto Zásad je také definice k jakým účelům a jak dlouho
 tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může
předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů
náleží.
GDPR
Zásady zpracování osobních údajů zákazníků  jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“). Klarabila.cz
prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie.
Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého
právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany
osobních údajů.
Klarabila.cz nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože z hlediska zákona není u klarabila.cz
vyžadován.
Zpracování osobních údajů u Klarabila.cz
Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze na základě zákonného zpracování (a)nebo oprávněného titulu (a)nebo na
základě udělení souhlasu.
Osobní údaje zpracovává jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Jedná se tak většinou o
zákazníky , dodavatele a jiné osoby, které jsou s  ve smluvním vztahu. Všechny situace jsou
upravené v těchto zásadách.
Klarabila.cz dále zpracovává údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti, například na základě povinnosti stanovené
jiným právním předpisem, které jsou potřeba uchovávat dle zákona o DPH nebo zákona o účetnictví. Právě platná
legislativa podnikatelským subjektům nařizuje archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující
osobní údaje fyzických osob. Z důvodu zachování integrity účetních dat nejde například ve finančních výkazech zcela
oddělit již zpracované osobní údaje. Celistvost dat je žádoucí také v případě zpětné kontroly finančního úřadu či úřadu
práce.
Nejmenší možný rozsah zpracování
Klarabila.cz zpracovává osobní údaje v pokud možno nejmenším možném rozsahu, který je potřeba. Rozsah je dále
definován v těchto Zásadách. Všechny zpracovávané osobní údaje  udržuje co nejpřesnější a aktualizované.
Informace o zabezpečení
Klarabila.cz klade maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných
technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou,
zničením nebo poškozením.
Osobní údaje získává klarabila.cz od subjektů těchto údajů. Zpracovává jen údaje nutné pro uzavření a plnění
smlouvy.
Neukládá a nezpracovává nepotřebné informace například jako je pohlaví, věk nebo místo výskytu, které jsou
automaticky předávané  z některých sociálních sítí v okamžiku, kdy je zákazníkův účet  propojen
(nebo propojován) s účtem na sociálních sítích.
Pokud si nepřejete, abych spravovali Vaše osobní údaje, vymažeme je z databáze. Stačí nám zaslat informační email.