Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky prodeje zboží a poskytování dalších služeb

Tyto podmínky prodeje zboží a poskytování dalších služeb nejsou všeobecnými obchodními podmínkami, ale pouze zjednodušeným přehledem některých podmínek při nákupu zboží a služeb na této doméně: www.klarabila.cz.

Základní údaje o dodavateli

Dodavatelem a zároveň provozovatel domény: je obchodní společnost Klára Bílá, Osadní 2, Praha 7, 17000, IČ 71784187.

Email: info@klarabila.cz
Dodavatel provozuje internetový prodejní portál na doméně www.klarabila.cz, zaměřený na prodej zboží a poskytování služeb.

Objednávka zboží a služeb

Veškeré zboží a služby jsou objednávány prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na stránkách dodavatele.

Na základě objednávky jsou mezi dodavatelem a odběratelem uzavírány následující smlouvy:

 • Kupní smlouva – Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje poskytnout odběrateli jím vybrané zboží. Ceny zboží jsou uvedeny vždy u příslušného zboží na internetových stránkách. K ceně zboží pak následně mohou být přičítány platby za dodávku zboží. Objednávka zboží je možná pouze u zboží, které je skladem.

Smlouva uzavírána až po doručení písemného potvrzení objednávky na email, přičemž objednávka je považována za návrh na uzavření smlouvy. V případě platby převodem na účet je smlouva uzavřena uhrazením ceny zboží či služeb.

Ceny zboží a služeb jsou vždy uvedeny včetně DPH.

Zaslání zboží

Zboží může být odběrateli doručeno následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím České pošty, s.p.,

Způsob dodání zboží je zpoplatněn. Ceny jsou uvedeny v ceníku.

Dodavatel doručí zboží k přepravě do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy (v případě úhrady převodem, běží tato lhůta od připsání peněz na účet dodavatele).

Doprava je možná jen na adresy nacházející se na území České republiky.

Platba za zboží a služby

Zboží může být odběratelem hrazeno následujícími způsoby.

 • Převodem na účet číslo 1369804193/0800

Dodavatel poskytuje odběrateli záruku na zboží v délce 24 měsíců, přičemž dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly nevhodným či nadměrným užíváním či nevhodnou údržbou ze strany odběratele.

Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetím zboží.

K uplatnění práv z vad je třeba předložit fakturu.

Základní práva odběratele při uplatnění práv z vad jsou:

 • Oprava zboží (Pouze v případě vad odstranitelných.) Dodavatel je povinen odstranit vady do třiceti dnů.
 • Výměna zboží
 • Přiměřená sleva z ceny zboží
 • Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Odběratel, který je současně spotřebitelem (tj. fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), je oprávněn od smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů od převzetí zboží.

Odběratel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy poruší-li dodavatel smlouvu podstatným způsobem.

Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že odběratel nepřevezme zboží uložené na České poště, s.p. a toto zboží bude následně doručeno zpět dodavateli.

Odstoupení musí mít písemnou formu a může být učiněno prostřednictvím emailu.

Ochrana osobních údajů

Dodavatel se zavazuje veškeré osobní údaje odběratele, které od něj získal, zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Odběratel souhlasí s tím, že dodavatel bude zpracovávat jeho osobní údaje. Odběratel zároveň bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje budou předávány třetím osobám, a to vždy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků v souladu s GDPR
Klarabila.cz  považuje ochranu soukromí a ochranu (osobních) dat za velmi významnou a proto vydává tyto Zásady
zpracování osobních údajů zákazníků (případně potencionálních zákazníků)  (dále jen „Zásady”) jejichž cílem
je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje klarabila.cz zpracovává při poskytování služeb  a při návštěvách
internetových stránek  (a ne tedy pouze hostovaných pro třetí strany – zákazníky ) a
kontaktech s potenciálními nebo současnými zákazníky. Součástí těchto Zásad je také definice k jakým účelům a jak dlouho
 tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může
předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů
náleží.
GDPR
Zásady zpracování osobních údajů zákazníků  jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“). Klarabila.cz
prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie.
Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého
právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany
osobních údajů.
obdobné povahy – dále jen „Servery”) u WEDOS. WEDOS má se svými zákazníky uzavřené zvláštní Zpracovatelské
smlouvy a není smluvně a právně oprávněn jakkoliv obsahově nebo technicky zasahovat do žádných dat (včetně dat a
informací osobní povahy) zákazníků na Serverech WEDOS.
WEDOS provádí automatické skenování dat uložených na serverech WEDOS pomocí systémových nástrojů (například
antivir, opravy práv, využívání obsahu a služby).
Pověřenec
WEDOS nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, protože z hlediska zákona není u WEDOS
vyžadován.
Zpracování osobních údajů u WEDOS
Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze na základě zákonného zpracování (a)nebo oprávněného titulu (a)nebo na
základě udělení souhlasu.
Osobní údaje WEDOS zpracovává jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů,
případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Jedná se tak většinou o
zákazníky WEDOS, dodavatele WEDOS a jiné osoby, které jsou s WEDOS ve smluvním vztahu. Všechny situace jsou
upravené v těchto zásadách.
WEDOS dále zpracovává údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti, například na základě povinnosti stanovené
jiným právním předpisem, které jsou potřeba uchovávat dle zákona o DPH nebo zákona o účetnictví. Právě platná
legislativa podnikatelským subjektům nařizuje archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující
osobní údaje fyzických osob. Z důvodu zachování integrity účetních dat nejde například ve finančních výkazech zcela
oddělit již zpracované osobní údaje. Celistvost dat je žádoucí také v případě zpětné kontroly finančního úřadu či úřadu
práce.
Nejmenší možný rozsah zpracování
Klarabila.cz zpracovává osobní údaje v pokud možno nejmenším možném rozsahu, který je potřeba. Rozsah je dále
definován v těchto Zásadách. Všechny zpracovávané osobní údaje  udržuje co nejpřesnější a aktualizované.
Informace o zabezpečení
Klarabila.cz klade maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných
technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou,
zničením nebo poškozením.
Osobní údaje získává klarabila.cz od subjektů těchto údajů. Zpracovává jen údaje nutné pro uzavření a plnění
smlouvy.
Neukládá a nezpracovává nepotřebné informace například jako je pohlaví, věk nebo místo výskytu, které jsou
automaticky předávané  z některých sociálních sítí v okamžiku, kdy je zákazníkův účet  propojen
(nebo propojován) s účtem na sociálních sítích.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky prodeje zboží a poskytování dalších služeb ,(dále jen „dodavatel“) dodavatelem druhé smluvní straně (dále jen „odběratel“) při nákupu zboží a služeb prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na této doméně: www.klarabila.cz, (dále jen jako „internetové stránky“).
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smluv uzavíraných mezi dodavatelem a odběratelem.
 4. Uzavřením smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem odběratel závazně souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto všeobecných obchodních podmínkách a z těchto všeobecných obchodních podmínek vyplývajících.
 5. Obchodní podmínky odběratele, které jsou v rozporu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné, ledaže s nimi dodavatel písemně vyjádří souhlas.
 6. Vzájemné právní vztahy neupravené smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a odběratelem a neupravené všeobecnými obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dále právním řádem České republiky. V případě, že odběratel je zároveň spotřebitelem, řídí se vzájemné právní vztahy současně i ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštních právních předpisů o spotřebitelských smlouvách, adhezních smlouvách, zneužívajících klauzulích a jinými ustanoveními směřujícími k ochraně spotřebitele.
 7. Dodavatel a odběratel berou na vědomí, že jejich závazkový právní vztah se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
 8. Dodavatel prohlašuje, že se zabývá provozováním internetového prodejního portálu, zaměřeného na prodej desénových šperků.
 9. Aktuální ceník poskytovaných služeb je veřejně přístupný na internetových stránkách.

 

 1. Výklad některých pojmů
 2. Spotřebitel je takový odběratel, který při uzavírání a plnění smlouvy s dodavatelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 3. Zbožím je věc movitá, určená jednotlivě nebo co do množství a druhu.
 4. Odběratel je osobou registrovanou na internetových stránkách dodavatele.
 5. Za smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a odběratelem se považují smlouvy uzavírané dle čl. III těchto všeobecných obchodních podmínek, přičemž těmito smlouvami jsou kupní smlouva.
 6. Kupní smlouvou je smlouva, na základě které se dodavatel zavazuje dodat odběrateli určité zboží a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží a odběratel se zavazuje zaplatit za to úplatu, za podmínek uvedených dále.
 7. Subdodavatelem je třetí osoba, která dodá pro realizaci smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem plnění, část plnění či zboží.

 

III. Uzavření smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem

 1. Návrhem na uzavření smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem je písemná objednávka odběratele učiněná prostřednictvím příslušného elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách.
 2. Dodavatel doručenou objednávku ve lhůtě 3 dnů ode dne jejího doručení písemně potvrdí a doručí písemné potvrzení odběrateli. V případě, že tak dodavatel v této lhůtě neučiní, má se za to, že objednávku odmítá.
 3. K uzavření smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem dojde potvrzením objednávky dodavatelem a doručením potvrzení objednávky na email odběratele uvedený v objednávce.
 4. Dodavatel přidělí každé objednávce číslo.
 5. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí objednávky a představuje nový návrh dodavatele na uzavření smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem. Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem je v tomto případě uzavřena pouze tehdy, pokud odběratel nový návrh písemně potvrdí a doručí jej zpět dodavateli.
 6. Zprávy zasílané na emailovou adresu odběratele, kterou uvedl na příslušném elektronickém formuláři při provádění objednávky, se považují za písemné zprávy, přičemž při komunikaci prostřednictvím emailu se nevyžaduje užívání zaručeného elektronického podpisu.

 

 1. Kupní smlouva
 2. Zboží, jeho množství a druh musí být dostatečně konkrétně určeno objednávkou odběratele.
 3. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli zboží v množství určeném odběratelem v objednávce. Zboží musí být odběrateli dodáno v jakosti a provedení, které výslovně určuje kupní smlouva. V případě, že jakost provedení zboží nejsou kupní smlouvu plně určeny, je dodavatel povinen dodat odběrateli zboží v jakosti a provedení, které plně vyhovuje účelu, k němuž je takové zboží dodáno, není-li takový účel sjednán, k účelu, ke kterému se takové zboží zpravidla používá. Zboží musí odpovídat všem technickým a bezpečnostním normám pro daný druh zboží. Zboží musí být nové, nepoškozené a nepoužité.
 4. Pro případnou přepravu je dodavatel povinen na své náklady zboží zabalit, zajistit nebo jinak opatřit pro přepravu způsobem, který výslovně stanoví kupní smlouva. V případě, že způsob zabalení a zajištění zboží pro přepravu není v kupní smlouvě stanoven, je prodávající povinen zboží pro přepravu zabalit či zajistit tak, aby v průběhu přepravy, včetně nakládky a vykládky, nedošlo k poškození nebo znehodnocení zboží. Obal zboží musí umožňovat bezpečné uskladnění zboží bez ztráty jeho kvality.
 5. Dodavatel je povinen dodat zboží na adresu, kterou odběratel uvede v elektronickém formuláři jako adresu pro doručování.
 6. Dodavatel je povinen doručit zboží k přepravě do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že odběratel zvolil jakožto způsob platby převod na bankovní účet, počíná lhůta pro doručení zboží k přepravě běžet až okamžikem, kdy je kupní cena zboží připsána na účet dodavatele
 7. Nesplnění dodací lhůty způsobené vyšší mocí, stávkami, výlukami, živelnými pohromami, extrémně nepříznivými povětrnostními podmínkami nebo úředními a soudními rozhodnutími se nepovažují za prodlení s dodáním zboží. V těchto případech se dodací lhůta přiměřeně prodlužuje, dodavatel je však o těchto skutečnostech povinen odběratele bezodkladně informovat.
 8. Odběratel je povinen při provádění objednávky pomocí elektronického formuláře na internetových stránkách zvolit způsob dodání zboží, přičemž zboží může být dodáno následujícími způsoby:
  a) prostřednictvím České pošty, s.p. – V případě dodání prostřednictvím České pošty, s.p. se odběratel zavazuje uhradit poplatek za dodání zboží dle platného ceníku současně s úhradou kupní ceny zboží.
 9. V případě, že odběratel zvolí jako způsob dodání zboží Českou poštu, s.p, zavazuje se dodavatel zaslat odběrateli sms zprávu na telefonní číslo, které uvedl odběratel v objednávce, informující jej o tom, že objednané zboží již bylo vypraveno.
 10. Odběratel je povinen uhradit kupní cenu zboží dle cen zboží uvedených na internetových stránkách. Při provádění objednávky zboží, je odběratel povinen zvolit způsob uhrazení kupní ceny. Kupní cenu je možno uhradit následujícími způsoby:
  platba převodem na účet číslo 1369804193/0800
 11. V případě, že bude odběratelem zvolen jako způsob hrazení kupní ceny jeden ze způsobů uvedený v čl. IV. odst. 9. písm a) nebo b) nepoužijí se na tento právní vztah ustanovení čl. III. odst. 2. a 3. Kupní smlouva mezi dodavatelem a odběratelem bude v takovém případě uzavřena okamžikem uhrazení kupní ceny zboží. Dodavatel má zároveň v takovém případě právo odstoupit od kupní smlouvy do tří dnů od okamžiku uzavření kupní smlouvy, přičemž je zároveň povinen vrátit přijaté plnění bez zbytečného odkladu zpět odběrateli, k čemuž se mu odběratel zavazuje poskytnout potřebnou součinnost.
 12. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele okamžikem převzetí zboží. Vlastnické právo ke zboží dodanému dodavatelem odběrateli na základě kupní smlouvy nabude odběratel okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží na odběratele.
 13. Dodavatel je povinen vystavit vyúčtování kupní ceny daňový doklad/fakturu, a tuto fakturu dodat odběrateli společně se zbožím- Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a to zejména:
  a) číslo objednávky,
  b) označení a specifikace zboží, včetně sériového čísla zboží,
  c) množství zboží,
  d) jednotkovou cenu zboží,
  e) celkovou cenu zboží,
  f) údaje o dodavateli a odběrateli.
 14. V případě, že odběratel zvolí jakožto způsob platby dobírku, je povinen uhradit kupní cenu zboží při jeho převzetí na pobočce České pošty, s.p. V případě, že odběratel zvolil jako způsob platy platbu prostřednictvím převodem na účet, je povinen uhradit kupní cenu zboží při provádění objednávky prostřednictvím bankovního systému.
 15. Odběratel je povinen zboží překontrolovat bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na odběratele. Práva ze zjevných vad zboží, jako jsou zejména vady spočívající v dodání chybného množství zboží, v dodání zboží bez příslušenství či součástí zboží, v dodání zboží se zcela zjevnými vadami, je odběratel povinen písemně uplatnit ve lhůtě 2 dnů ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží.
 16. Dodavatel poskytuje odběrateli na dodané zboží záruku. Dodavatel se zavazuje, že zboží dodané dle kupní smlouvy bude po celou dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému v kupní smlouvě, jinak k účelu obvyklému, a dále že si zachová stanovené vlastnosti. Pokud kupní smlouva vlastnosti zboží nestanoví, zavazuje se zárukou dodavatel odběrateli, že si dodané zboží během záruční doby zachová obvyklé vlastnosti.
 17. Délka záruční doby je stanovena pro jednotlivé druhy zboží odlišně a je uvedena na internetových stránkách vždy u příslušného zboží. Pokud není na internetových stránkách délka záruční doby uvedena, platí podpůrně záruční doba v délce 24 měsíců. Tato záruční doba počíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží na odběratele.
 18. Záruční doba neběží pod dobu, po kterou odběratel, popř. jeho právní nástupci, nemohou dané zboží užívat pro jeho vady, za které odpovídá dodavatel.
 19. Zboží má faktické vady, jestliže není dodáno řádně zabalené a opatřené pro přepravu, v množství, jakosti a provedení stanovené v kupní smlouvě nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 20. Zboží má právní vady, je-li zatíženo právem třetí osoby, ledaže odběratel s tímto zatížením vyslovil souhlas.
 21. Dodavatel odpovídá po celou dobu záruky za právní i faktické vady, která má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na odběratele, i když se vada stane zjevnou až po tomto okamžiku, a dále odpovídá za vady, které se stanou zjevnými v průběhu trvání záruky. Tyto vady je odběratel oprávněn oznámit dodavateli kdykoliv v průběhu záruční doby. Dodavatel neodpovídá za vady, které na zboží vznikly nevhodným či nadměrným užíváním či nevhodnou údržbou ze strany odběratele.
 22. Odběratel je povinen uplatnit práva z vad zboží v provozovně sídle dodavatele uvedené v záručním listu, přičemž řádné uplatnění vad zboží předpokládá předložení vadného zboží, předložení záručního listu a předložení faktury
 23. V případě, že odběratel řádně uplatní práva z vad zboží je oprávněn:
  a) jde-li o vadu odstranitelnou:
  i. požadovat, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna,
  ii. není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může odběratel požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti,
  iii. není-li výše uvedený postup možný, může odběratel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit,
  b) jde-li o vadu neodstranitelnou, která nebrání tomu, aby bylo zboží užíváno, je odběratel oprávněn požadovat výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší odběrateli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
  c) jde-li o jinou vadu neodstranitelnou a odběratel nepožaduje výměnu zboží, má odběratel právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.
 24. Pokud se dodatečně ukáže, že vady jsou neodstranitelné, nebo že s odstraněním jsou spojeny nepřiměřené náklady, může odběratel požadovat výměnu zboží, pokud toto své rozhodnutí oznámí dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co mu uvedenou skutečnost prodávající sdělil.
 25. Pokud dodavatel neodstraní vady ve lhůtě 30ti dnů nebo pokud před jejím uplynutím dodavatel sdělí odběrateli, že vady neodstraní, může odběratel:
  a) odstoupit od kupní smlouvy, nebo
  b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 26. Za podstatné porušení povinností dodavatele stanovených kupní smlouvou a/nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami se považuje prodlení dodavatele se splněním povinnosti včas a řádně dodat zboží odběrateli.
 27. Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy stanoví-li tak tyto všeobecné obchodní podmínky, jinak
  a) poruší-li dodavatel podstatným způsobem povinnosti stanovené kupní smlouvou nebo těmito všeobecnými podmínkami,
  b) trvá-li událost vyšší moci vymezená v čl. IV odst. 6 těchto všeobecných obchodních podmínek bránící splnění povinností dle kupní smlouvy po dobu delší než 6 měsíců.
 28. Odběratel, který je současně spotřebitelem, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž tohoto práva může spotřebitel využít pouze za předpokladu, že zboží bude navráceno v originálním obalu se všemi dodanými označeními původu a kvality (visačky, označení výrobce apod.), bez známek použití a nebude nijak poškozeno.

28.Odstoupení musí mít písemnou formu, musí v něm být uvedeno číslo objednávky a musí být prokazatelně doručeno dodavateli. Neuvede-li odběratel v odstoupení výslovně, že odstupuje pouze co do části závazku, má se za to, že odstupuje od celé kupní smlouvy. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo oznámení o jeho odstoupení doručeno dodavateli.

 

 

VII. Subdodavatelé

 1. Pokud dodavatel využije pro realizaci smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem subdodavatele odpovídá dodavatel jako by plnil sám.
 2. Dodavatel na internetových stránkách zveřejní seznam jednotlivých subdodavatelů s uvedením jednotlivých plnění a zboží, které jsou příslušným subdodavatelem poskytovány.
 3. V případě, že plnění či dodávka zboží, které má být dodavatelem poskytnuto odběrateli je zajišťováno subdodavatelem, je dodavatel oprávněn poskytnout takové plnění, část plnění či zboží prostřednictvím kteréhokoliv ze subdodavatelů z okruhu subdodavatelů, kteří poskytují požadované plnění či zboží, přičemž při výběru subdodavatele dodavatel zohlední zejména místo plnění, povahu plnění a časové možnosti a odborné znalosti jednotlivých subdodavatelů.

 

VIII. Ostatní ujednání

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem nebo těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem nebo těchto všeobecných obchodních podmínek. Dodavatel a odběratel se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovením novým, které bude platné a účinné a bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.
 2. Dodavatel a odběratel se zavazují bez prodlení písemně oznámit druhé ze stran kteroukoliv, třeba jen dočasnou změnu údajů podstatných pro realizaci smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem. V případě dodavatele se za písemné oznámení považuje uvedení takové skutečnosti na stránkách. Každá ze stran je povinna neprodleně druhé ze stran uhradit škodu a vydat obohacení způsobené porušením oznamovací povinnosti.
 3. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem, jestliže je odběratel v delším než sedmidenním prodlením s hrazením úplaty za plnění nebo neposkytl-li odběratel dostatečnou součinnost pro dodavatelovo plnění podle smlouvy uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem.
 4. Veškeré bezhotovostní platby se považují, není-li předem výslovně sjednáno jinak, za uskutečněné dnem připsání částky na dodavatelův účet. Došlá částka se přednostně používá k uhrazení nejstarších nezaplacených pohledávek a jejich příslušenství.

 

 1. Ochrana osobních údajů
 2. Dodavatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje odběratele, které získal prostřednictvím registrace a/nebo prostřednictvím objednávky bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 3. Odběratel prohlašuje, že souhlasí s předáním poskytnutých osobních údajů třetí osobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 4. Dodavatel prohlašuje, že zpracování osobních údajů odběratele provádí pouze přesně určení pracovníci dodavatele.
 5. Odběratel prohlašuje, že vyplněním registrace, jakož i vyplněním objednávky prostřednictvím elektronického formuláře a následním odesláním, souhlasí ve smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováváním všech svých osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.
 6. Práva odběratele ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 7. Odběratel se zavazuje vyhovět případným požadavkům dodavatele na získání dalších údajů ze strany odběratele za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených odběratelem při registraci či v objednávce.